Trönnberg Projekt och Fastighetsutveckling

Trönnberg Projekt och Fastighetsutveckling sköter samordningen genom hela processen. Vi projektleder och samordnar arkitekter, teknikkonsulter och specialister som behövs för att genomföra en lyckad projektering genom hela processen – och tar alltid ett helhetsansvar.

Förstudie

Vi hjälper till att titta på förutsättningarna för genomförandet av kommande projekt genom att inleda med en förstudie. I förstudien går vi igenom tekniska och ekonomiska förutsättningar för projektet och belyser då även vilken påverkan detta får på fastighetens miljö- och hållbarhet. Förstudien genomförs tillsammans med ett anpassat urval av sakkunniga inom respektive område. En väl genomförd förstudie ger ett bra beslutsunderlag vid kommande projektering.

Några punkter i förstudien är:

Visa på statusen i fastigheten

Visa på olika möjligheter/vägar att genomföra projektet

Framtagande av en projektkalkyl

Se över fastighetens utvecklingspotential

Energifrågor och energieffektivisering

Tidsram för projektet

vision
projektledning

 Vi jobbar bland annat med

Projekteringsledning

Trönnberg projektleder och samordnar arkitekter, teknikkonsulter och specialister som behövs för att genomföra en lyckad projektering genom hela processen och tar ett helhetsansvar.

Projektledning

Vi sköter upphandling och samordning av konsulter och entreprenörer till projektet och fungerar som beställarens ombud under hela byggprocessen.

Byggprojekt genomförs med tydliga mål och god planering av omfattning, kostnader, tider samt kvalitet och miljö. Vi tittar på varje projekts förutsättningar och vi väljer därför entreprenad- och ersättningsform för att uppnå bästa kvalitet och ekonomi i projektet.

Kontrollansvarig enligt PBL

För byggåtgärder som är bygglovs- eller anmälningspliktiga skall byggherren se till att den kontrolleras enligt en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden. För kontrollen skall det finnas en certifierad kontrollansvarig. Trönnberg Projekt tillhandahåller denna tjänst och sköter samordning med entreprenörer och stadsbyggnadskontoret samt upprättande av kontrollplan.

KA:s huvuduppgift är att se till att projektet uppnår de mål som byggherren ställt upp samt att myndighetskrav följs.

Fastighetsutveckling

Vi hjälper till att utveckla era hyreshus eller kommersiella fastighet till dess fulla potential avseende ytor och funktioner.

Många fastigheter har idag outnyttjad potential. Det kan handla om att de går att bygga på en våning eller att bättre utnyttja fastighetens mark och area till att ändra fastighetens användningsområde. En väl genomförd fastighetsutveckling generar ett höjt värde på fastigheten.

Energioptimering

I det flesta fastigheter finns idag en potential att spara mycket energi genom att effektivisera den dagliga driften.

Vi genomför en energirevision av fastigheten, därefter tar vi fram en åtgärdsplan över hur fastigheten kan energioptimeras för att uppnå bästa driftsekonomi.

Underhållsplan

En underhållsplan är till för att identifiera underhållsbehovet, bestämma när det är som mest optimalt att utföras i tiden samt att sätta pris på varje åtgärd. Vi rekommenderar att planer upprättas för kommande 20 år. Genom detta uppnås kontroll över underhållskostnaderna både på lång och på kort sikt. Underhållsplanen skapar en bra kontroll över fastighetens ekonomi och drift över tid.

Underhållsplanen ger även en bra inblick i hur fastigheten är uppbyggd och beskriver tekniska komponenter samt vad som skett i fastigheten historiskt.

Med vår underhållsplan utformas ett underlag till ekonomiska beslut för att bibehålla fastighetens standard. För att få bästa nytta av underhållsplanen ingår en tydlig genomgång av dokumentet för styrelse/ägare innan slutlig överlämning. Bostadsrättsföreningar har normalt sett en skyldighet att låta upprätta en UH-plan för fastigheten.

Miljöförvaltningen ställer idag krav på samtliga fastighetsägare att ha upprättat underhållsplan som en del i fastighetsägarens egenkontrollansvar.

vision
projektledning